Rules of a Shortened Seder
March 25, 2020
March 25, 2020 Update: COVID-19 Guidelines for Chevros Kadisha
March 26, 2020

Choleh in Isolation – חולה בבידוד

Click here for the PDF of this Teshuvah

March 25, 2020 – Rav Tzvi Hershel Schachter

מי שלפי דעת הרופאים וחוקי הממשלה חייב להישאר בבידוד במשך היום טוב, אך הוא חולה הסובל מדיכאון או מחלת נפש אחרת עד כדי כך שדעת הרופאים שמכירים את מצבו מסכימים שיש מקום להסתפק שאם הוא ילך במשך כל היום טוב בלי לדבר או לשוחח עם בני משפחתו שהוא יהיה בסכנת נפשות ממש, ויש חשש שמא יאבד את עצמו לדעת ר”ל, אז הרי בני משפחתו מותרים וחייבים להתקשר אליו על הטלפון באמצע היום טוב, או אפילו להניח את האינטרנט פתוח עמו במשך היום טוב כדי לחזק את רוחו ולבדוק אחר מצבו, [וראה בס’ בעקבי הצאן (סי’ ט’ אות י.)] (‘ ובתשו’ אגרות משה (ח”א אהע”ז סי’ ס”ה) הוכיח מדברי רש”י לתענית (כב:) ד”ה מפני רוח רעה, ששגעון דינו כסכנת נפשות כשקיימת אפשרות שיטבע בנהר או יפול וימות. ורבנו הגרי”ד סולובייצ’יק ז”ל אמר בשם זקנו הגר”ח ז”ל, דאפילו כשאין שם חשש זה, להציל משגעון גרידא דינו כסכנת נפשות, שחשש שגעון דינו כסכנת כל הגוף, וא”כ כל היכא שיש חשש שגעון אמיתי ג”כ יש להתיר בכל הנ”ל, [וראה בס’ נפש הרב (עמ’ רט”ז) ובס’ בעקבי הצאן (סי’ י’ אות ה’)]. וכל חולה, שהרופאים חוששים שמא יתחזק חליו במשך היום טוב ויתפתח מצבו להיות ספק סכנה, ג”כ מותרים וחייבים בני משפחתו להתקשר אליו לבדוק אם הוא צריך עזרה או טיפול רפואי.
ואם החולה יש לו נכרי המשמשו והבנים גרים בא”י, פשיטא שיכולים לצלצל אליו בטלפון ביו”ט שני שהוא אצלם חול, ולדבר אל הנכרי )המשמש של החולה( להגיד לו שהכל בשלום אצלם ולשאול בשלום החולה. ואפילו להראות להחולה על הסמר”ט פו”ן את תמונתם שהם כולם בריאים. ומן הנכון להתקשר אתו (עם המשמש) לפני פסח ולזרזו שאם החולה יצטער בשבת או ביו”ט שאין מתקשרים איתו, שיגיד השמש להחולה ששבת היום או יו”ט היום, ואחר יו”ט בודאי יתקשרו בני המשפחה.
אמנם מי שהוא אינו חולה ב”ה, אך מחמת המצב של מחלת הקארונא הוא חייב להישאר בעצמו בשביל היום טוב, למרות שזה מצב מצער וכואב בגלל שהוא משתוקק להתאחד עם בני משפחתו ומתגעגע אליהם, מכל מקום כל זמן שאין בו שמץ של סכנת נפשות אין מקום להתיר לחלל שבתות וימים טובים.
ומי שמשאיר את הטלפון שלו פתוח מערב יו”ט ועורך את הסדר בביתו בקול באופן שאחרים (כגון בעלי תשובה שאף פעם לא ראו סדר) יוכלו לשמוע ולערוך סדר כמותו, אולי יש מקום להקל בשעת הדחק גדול, כי (כמש”כ הגרמ”פ באגר”מ) זה לא כ”כ ברור איזה איסור יש לדבר בטלפון שהיא כבר פתוחה [ראה בתשו’ מנחת שלמה ח”א סי’ ט,’ ובס’ בקעבי הצאן סי’ ט’ אות י’.] אכן להשאיר האינטרנט פתוח כדי שאחרים יוכלו לראותו, זה כבר בעיא של מלאכת כתיבה, דכשאחד עומד בפני המראה ודמותו נראית במראה אין כאן כתיבה כלל אלא ריפלעקשי”ן בעלמא, אבל כשאחד עומד בפני האינטרנט במקום אחד, ותמונתו ניכרת במקום אחר זהו כבר כתיבה, שהרי הרמב”ם כתב שהצר צורה חייב משום כותב. ואע”פ שכאן אינו של קיימא, עכ”פ מדרבנן י”ל שיהיה אסור. אך מסתמא אפשר לעשות (ומסתמא כבר יש) וידיאו איך לערוך את הסדר בפרטות, והיות שיש עוד שני שבועות עד פסח, אפשר לכל בעלי התשובה לחזור על הוידיאו כמה פעמים עד שילמדו איך לערוך סדר. אא”כ המדובר הוא עבור סומא הגר לבדו שממש לא יוכל לערוך סדר בלי ההקשבה לטלפון.
אם ההורים מצווים על בניהם שיבואו אצלם על יו”ט היות שלפי משרד הבריאות של הממשלה דבר זה אסור מטעם ספק סכנה אין בכה”ג משום מצות כבוד או”א. הא למה זה דומה לאחד שתמיד מעשן וזה גורם סכנה לגופו שבניהם מותרים להחביא את הסגריות מהם ואין בזה משום ביטול כבוד או”א.

If the government or a physician has decided that an individual must remain in isolation over the course of Yom Tov and this individual has a psychological condition where physicians who know this patient have determined that there is a possibility that this person being alone over the course of Yom Tov would be in a situation of pikuach nefesh (possible suicide) if the individual was not able to communicate or speak with family members, then the family members must reach out to this person over Yom Tov to speak on the phone or use the internet by leaving a connection open from before Yom Tov. Rav Moshe Feinstein has decided that, in certain circumstances, psychological danger is consid- ered life threatening. Rabbi Soloveitchik went further and noted, in the name of his grandfather Rav Chaim Soloveitchik, that even if there is a concern that someone will lose his or her mind even if their life is not in danger, that too is considered a case of Pikuach Nefashos.
If a person is physically ill and alone and the physicians have determined that there is a possibility of the condition deteriorating further to a point of being life threatening, then the family must remain in contact using electronic devices with that person over the course of Yom Tov in order to check on the person’s well being.
If a parent who is ill lives outside of Israel and the parent has a non-Jewish aid then the children who live in Israel are allowed to call the non-Jew and speak with the non-Jew when it is Yom Tov outside of Israel and not Yom Tov in Israel in order to check in on the parent. Those family members in Israel can also ask the non-Jew to show the parent a live screen of the family so that the patient can see that his family members are safe and healthy. It is also proper to tell the non-Jewish aid in America that if the patient is upset or concerned over Yom Tov and the patient would like to speak to family members, then the non-Jew should remind the patient that it is Passover or the Sabbath and that after the Sabbath and holiday is over they will certainly be able to speak on the phone.
However, if someone is not as ill as described above, however they must be confined and alone be- cause of the circumstances related to the Coronavirus then they may not use any electronic devices in order to connect to family members on Shabbos and Yom Tov. Although it is painful and sad to be alone and people want to be with family and friends, this is not a sakanas nefashos, a life threatening situation, and there is no place at all to allow the violation of Shabbos and Yom Tov.[emphasis added].
If a person were to leave the phone on before Yom Tov and conduct a Pesach Seder from their home so that others can follow along (like Baalei Teshuvah who may not know how to run a Seder) there may be reason to be lenient under great and pressing circumstances. However, to leave a computer screen on and to have people watch and connect over the internet is a greater concern of violating Shabbos and Yom Tov since it creates images and pictures when the people move. Another possible suggestion for those who are unfamiliar with the Pesach Seder is to create videos of how to run a Pesach Seder and in the weeks leading up to Pesach people can watch and learn from this video in order to know what to do when Pesach arrives. However, the video may not be played over Shabbos and Yom Tov. If the individual in need of help is handicapped and these preparations from before Yom Tov are not sufficient then they should rely on listening to the live Seder over the phone.If the government and medical professionals have said that it is not safe for parents and children to be together then children may not visit for Pesach, even at the insistence of the parents. Not listening to the parents in this situation is not a violation of Kibbud Av V’Em.

Click here for the PDF of this Teshuvah

Leave a Reply