Worldwide Yom Tefillah – Tomorrow- March 25, 2020
March 24, 2020
Video Recording: Rabbi Willig on Online Mechirat Chametz
March 24, 2020

Rav Schachter: Tevillat Keilim, Mechirat Chametz, Ta’anit Bekhorim

March 24, 2020

From Rav Herschel Schachter

Click here to download PDF

Tevilat Keilim
טבילת כלים. מי שמפחד ללכת למקוה ולהטביל כליו שקנה זה עתה להשתמש בו לפסח, עי‘ שו“ע יו“ד סוף סי‘ ק“כ סט“ז שיתננו לנכרי במתנה, דבשעה“ד שא“א לקיים המצוה, יש להתיר הערמה. [אשר בדרך כלל אין להתיר הערמה להפקיע עצמו מלקיים מצוה, עי‘ מש“כ בס‘ בעקבי הצאן רס“י ט“ו]. ובספר ויהי בנסוע הארון כתב הר“ר אהרן הכהן אדלר נ“י בשם רבנו ז“ל שהקיל גם במפקיר הכלי אע“ג שכבר זכה בו. [ויש בזה מח‘ בין הגדולים שמלפני מאה שנה, עי‘ בס‘ טבילת כלים]. ומסתברא שמן הנכון להפקיר בפני שלשה, ושנים מהם יהיו כשרים לעדות וכו‘, ומסתברא דסגי בשומעים שלשה דרך האינטרנט ולא בעינן שיהיו בפניו ממש.
בשנים כתקונם יעצו הגדולים ליזהר שלא למכור את כלי החמץ, כי אין איסור ב“י על בליעות כלים, ואם ימכרו יצטרכו לטובלם עוה“פ כשחוזר הרב לקנות מהנכרי. ושנה זו, אם ירצו, אפשר לבקש מהרב שימכור את הכלים החדשים לנכרי יחד עם החמץ, כדי שלא יהיו צריכים טבילה, ומן הנכון שלאחר היו“ט, כשחוזר הרב לקנות בחזרה את החמץ מן הנכרי, שלא יחזור לקנות את הכלים החדשים כי אז יתחייבו הבעלים לטובלם מיד, וקיימת אפשרות שאף אז לא יהיה ביכולתם.

Aside from the mitzvah of performing Tevilas Keilim, there is a prohibition to use metal and glass dishes and utensils prior to their immersion in a Mikvah. In these days where the Coronavirus has closed many mikvaos and it is not possible to use the regular community keilim mikvah, a reasonable effort should be made to find a natural body of water (ocean, pond, river etc.) where utensils can be immersed. Please note that when using a natural body of water, care must be taken to immerse the item in its entirety below the water. If it would be overly strenuous to travel and immerse the utensils in such a body of water, one should try and use disposable utensils whenever possible relying on the opinion of Rav Moshe Feinstein that disposable aluminum utensils do not require tevilas keilim.

If these options are not available, the Shulchan Aruch Y.D. 120:16 permits one to transfer ownership of the vessels to a non-Jew in order to relieve the obligation of tevilas keilim and the prohibition of using the utensils prior to immersion.

However, this is not necessarily a reasonable option at this time when people are committed to maintaining standards of social distancing. Therefore, since we are facing a unique situation of great need and limited options, it is permitted to use utensils that have not been immersed after renouncing ownership of the utensils.
When declaring the utensils as ownerless one must:

Have full intent that they are truly declaring the items as truly ownerless and that if someone were to take the item before the original owner were to reclaim them they would be willing to let the item go.The declaration must be to 3 people who live in your neighborhood, so that one of them has the ability to potentially acquire the item and two people could be witnesses to say that the other person did not steal the item. 2 of the people should be valid Halachic witnesses.This doesn’t have to be done in front of 3 people. It can be declared over email or social media to 3 people. After declaring that the items are ownerless you should move the items out of your physical house or apartment and let them remain outside for a few minutes where someone could potentially come and take them.

Because the above approach is due to the difficult and pressing circumstances that we are currently facing, once a Mikvah, or an opportunity for immersing the utensils, becomes available the individual must take the items to be immersed without a blessing before using them again.

Fast of the First Born
ראיתי בתשו’ הרב הנקין ז”ל (גבורות אליהו חאו”ח סי’ קמ”ג) שכתב שמנהג הבכורים להתענות לא קיים בזמנינו שכבר נהגו שהכל משתתפים בסיום מסכתא ולא מתענים. ואילו היה חיוב להתענות (אפילו מטעם מנהג) לא היה הסיום שעושים אצלנו מספיק להתיר אכילה, הואיל ואין עושים באמת סעודת מצוה, אלא רק מקצת מזונות ומיץ תפוזים וכדומה. ע”כ מן הנכון לפדות התענית בצדקה עכ”ד. וכמדומה לי שבשנים כתקונם הרבה טסים להוריהם על פסח ויהא במטוס (או בשדה התעופה) בבקר בי”ד ניסן, וכבר נהגו להשתתף דרך הטלפון בסיום, וככה יעשו אף בשנה זו.

Regarding the Fast of the Firstborn, Rabbi Yosef Eliyahu Henkin wrote that in our time the custom of firstborn sons fasting no longer exists because everyone participates in a siyum. There is clearly no mandate to fast since we find people don’t participate in an actual Seudas Mitzvah and instead, following the siyum, they simply partake of some juice and cookies.Therefore, Rabbi Henkin felt it was proper to give tzedakah to take the place of the custom of fasting. In past years those people who are traveling on Erev Pesach have participated in a siyum over the phone or internet. The same practice can be relied upon this year when we are not gathering together because of the Coronavirus.

Mechirat Chametz
מינוי הרב לשליח למכור את החמץ לנכרי נהגו לקבל קנין לחזק מינוי השליחות. בס’ אורחות רבנו הביא שהחזו”א וגם גיסו בעל הקה”י לא נהגו כן, כי הבינו ברמב”ם שהוא מנהג שטות. ובס’ נפש הרב (עמ’ קע”ט) הבאתי ב’ עצות מרבנו היאך אפשר (וכן מן הנכון) לקיים את המנהג הזה, אפילו אם אין הבעה”ב עומד בפני הרב. אכן בודאי גם החזו”א מסכים כשמוכר הרב את החמץ לנכרי נהגו לעשות ו’ קנינים (כי על כל אחד מן הקנינים יש פקפוק כמבואר באחרונים), ואחד מהם הוא קנין סודר, והיות דקיי”ל דבעינן כליו של קונה, הנכרי נותן את הכלי שלו להרב (ודלא כאלו שטועים לחשוב שהרב מוסר כלי שלו ליד הנכרי), אבל אין זה דומה לקנין סודר שנהגו לעשות בשעת מינוי הרב לשליח ששמה הרב הוא הוא הקונה, שקונה את הזכות לשמש כשליח עבור הבעה”ב ובעינן שימסור הרב כלי שלו ליד הבעה”ב.
Other Q and A from Rav Schachter

Question: Is there any meaning to the possibility of saying tachanun during Nisan this year? The extra for Mondays and Thursdays refers specifically to magefah.

Answer: Regarding Tachanun: My personal feeling is that the month of Nisan is treated as a yom tov because it was designated by the Torah as a Chodesh Ha’geulah and we celebrate like on yom tov by not saying Tachanun. I would assume that in the concentration camps they also did not say tachanun in chodesh Nisan. I feel the same is true about reciting Avinu Malkeinu on Rosh Chodesh or the Mincha before. We should celebrate rosh chodesh, especially rosh chodesh Nisan as a Yom Tov and hope and pray for a speedy geulah

Q: Please remind me what Rav Schachter said about folks who can’t get to their offices to clean out before Pesach re: selling chametz etc.

A: Those who cannot get to their offices, they can still sell their chometz that is in the office together with all the other chometz that they are selling.

Q: Tevillat Keilim: Does any one know if besha’at hadechak it is recommended to rely on the Rogatchover פנת פענח הלכות מאכלות אסורות פרק יזהלוקח כלי תשמיש סעודה כו’. הנה באמת נ”ל דרק אם העכו”ם עשה זה עבורו לסעודה אז חייב טבילה מן הדין אבל אם עשאן לסחורה י”ל דאין עליהם שם כלי סעודה כלל כמו פת פלטר. אך זה יהיה כמו הך דפסחים דף ל”ח ע”ב גבי נחתום עשאן למוכרן בשוק וה”נ י”ל כן

A: Regarding the Ragotchover’s original suggestion, he was known to have many original ideas which were generally not accepted l’halacha by his contemporaries. Perhaps this particular original suggestion should be considered in order to delete the brocha. All of the non-Jewish companies manufacturing pots and pans are certainly incorporated, and there is a major dispute amongst poskim whether the halacha recognizes the international dina di’malchusa that states that the dummy corporation owns the factory and the pots and the pans and nothing is really owned by the owner. That machlokes alone should be enough cause to always be toveil keilim without a brocha. According to the dina d’malchusa, these keilim were never owned by a nochri but rather by the dummy corporation which is not even a human being at all.

Q: What is preferred re: Pesach keilim. 1. kashering chametz keilim, or 2. giving to a gentile and then doing tevilla when possible?

A: Regarding Tevillas Keilim: I think it is better to figure out an eitzah regarding tevillas keilim rather than to kasher the chometz keilim.

Q: As we approach our son turning one month old, we’re wondering what we should do about Pidyon Haben. Obviously, we will not be able to have the same type of simcha we had hoped given the circumstances, but we were wondering what the bear minimum requirement would be in terms of attendance? Could we do it with just a kohen or would we need a minyan

A: Pidyon Haben: I would recommend that the Pidyon Haben should be done without any guests at all, just with the Kohen.

Leave a Reply