COVID-19 Update
May 5, 2020
Clarification Regarding the Payment of Rent By Families Returning Abroad in the Outbreak of Corona Disease
May 8, 2020

Payment of rent by families returning abroad in the outbreak of Corona disease

May 4, 2020 – Rav Asher Weiss

Click here for the PDF

תשלום דמי שכירות ע”י משפחות שחזרו לחו”ל בפרוץ מחלת הקורונה

לשאלת רבים מבני חוץ לארץ שנטשו את ביתם שבארץ ישראל וחזרו לארצות מוצאם בפרוץ מגיפת הקורונה ואין בידם לחזור ארצה, וברצונם לבטל את חוזי השכירות של הבתים ששכרו בארץ ישראל, או לפחות להפחית את סכום השכירות באופן דרסטי. בעלי הבתים לעומתם טוענים שחוזי השכירות נחתמו לתקופת שנה ואי אפשר לחזור בהן באמצע התקופה. ומה עוד שלהדיא מפורש בחוזה השכירות שגם במקרה של אונס אין השוכר יכול לחזור בו.

Leave a Reply