A Guide for Shavuos Without a Shul
May 24, 2020
DHS and FEMA Recommendations for Reopening Houses of Worship
May 28, 2020

Minchat Asher: Inyanei Corona – Third Edition

מנחת אשר – לקט שיעורים ותשובות אגרות ומאמרים הנוגעים למגפתה קורונה

May 28, 2020 – Rav Asher Weiss

Click here for the PDF

Topics Include:

ענייני פיקוח נפש

 • חשש כתובת קעקע בחיסון נגד קורונה
 • שו”ת בעניני מילה בעידן קורונה
 • שו”ת בהל’ מילה
 • גדרי ההלכה בהתרחקות כדי למנוע מחלת המגפה
 • הרואה חבירו לאחר שנתרפא ממחלת הקורונה האם יברך שהחיינו
 • תשובות קצרות בענין הקורונה
 • כניסה לבית חולים שבו יש מערכת אוטומטית למדידת חום
 • מדת האחריות של חולה שהדביק אחרים במחלה
 • במי שגרם למות אדם ע”י הידבקות במחלה
 • בעניין תיקוני התשובה
 • אבילות בזמן קורונה
 • עוד בענין הנ”ל

ענייני תפילה

 • המתפלל עם הציבור בראייה או שמיעה טכנולוגית האם יאמר א-ל מלך נאמן לפני קריאת שמע
 • הוצאת ספר תורה לקריאה שלא לפי ההלכה
 • תפילת רבי נחוניה בן הקנה

דיני ממונות

 • שכר גננות ומטפלות בתקופה זו
 • תשלום דמי שכירות ע”י משפחותשחזרו לחו”ל בפרוץ מחלת הקורונה
 • הבהרה בענין תשלום דמי שכירותע”י משפחות שחזרו לחו”ל בפרוץ מחלת הקורונה
 • עוד בענין מכת מדינה בשוכרי דירות

מכתבים ומאמרים

 • מכתב מכ”ו אייר תש”פ
 • כאיש אחד בלב אחד
 • על סגירת בתי כנסיות

Leave a Reply