Kitniyot – קטניות
March 30, 2020
Baby Naming for a Girl – קריאת שם לבת
March 30, 2020

Keriyat haTorah – קריאת התורה

March 29, 2020

Click here for PDF

מצות קריאת התורה אינה מתקיימת בפחות מעשרה כמבואר במשנה מגילה (כג:), ויש שיעצו שכדאי ליחידים העצורים בביתם (בלי מנין) לקרוא את הפרשה מתוך חומש בלי ברכות. ועי’ כסף משנה ריש פ”י מהל’ ס”ת שהביא מתשו’ הרשב”א, שהרמב”ם בילדותו כתב בתשובה שאפשר לקיים מצות קרה”ת מס”ת פסול. אכן בזקנותו חזר בו וכתב (שמה) במשנה תורה דבעינן בדוקא ס”ת כשר לקיים תקנת חכמים דקרה”ת. והוסיף שמה בשם רבו מהר”י בי רב, דאם באמצע קרה”ת מצאו פסול בס”ת, מוציאים ס”ת אחר וגומרים את הפרשה, אבל אין צריכים לחזור על כל מה שכבר קראו בספר הפסול, דבדיעבד סומכים על תשובת הרמב”ם. ועי’ רמ”א לאו”ח (סי’ קמ”ג ס”ד) שיש סוברים דבשעת הדחק שאין לצבור רק ס”ת פסול, דיש לקרות בו בצבור ולברך עליו. כלומר דשעה”ד כדיעבד דמי, דבשעה”ד אנו מתירים לכתחילה מה שבדרך כלל רק מותר בדיעבד. אכן עיי”ש במשנ”ב (ס”ק כ”ט) שהמקובל להלכה באחרונים כדיעה האחרת, שלא לקרות בברכה מס”ת פסול אפילו בשעה”ד, דלא תמיד אמרינן דשעה”ד כדיעבד דמי. ונראה שאפילו הסוברים שבשעה”ד יש לקרות בצבור שלא בברכה מס”ת פסול, דהיינו דוקא בצבור, דלכה”פ דעת הרמב”ם בתשובה שיש בזה קיום, אבל לקרוא ביחיד מחומש הנדפס (או אפילו מס”ת כשר) שלכו”ע אין בזה קיום של קרה”ת, לא ירויח בזה כלום.

ויש שהיו סבורים לומר דבמצב שאנו בו כעת, אין מן הצורך לעבור על שנים מקרא וכו,’ דלשון הגמ’ בברכות (ח.) היא שישלים פרשיותיו עם הצבור, ובמצב שלנו אין הצבור קוראים הפרשיות כלל, אכן נראה דאדרבא, עי’ הגהמיי’ סוף פי”ג מהל’ תפילה בשם הראב”ן (סי’ פ”ח) דדין זה (דשנים מקרא וכו’) איירי ביחיד הדר (בכרך) [בכפר] שאין בו מנין לקרות בתורה, אבל אם הוא בעיר שיש בה מנין ושומע הפרשה משליח צבור, אינו צריך להשלים. ואע”פ שנדחו דבריו [כמבואר בהגהמיי’ שמה, ובב”י לטור או”ח סי’ רפ”ה,] היינו לענין זה שאפילו מי ששומע קרה”ת מש”ץ בביהכנ”ס ג”כ מחויב בשמו”ת, ולא להיפך. כן נראה פשוט.

ואף שהראב”ן שמה כתב שהיחיד הדר בעיר שאין בו מנין יש לו לכוון השעה שהצבור קוראים בביהכנ”ס כדי שיקרא הוא ביחידות בביתו באותה השעה, ודלא כמו שכתבנו מקודם, לי נראה פשוט שכל זה נדחה לגמרי לדעת הפוסקים, דאין בזה קיום של כלום.

The mitzvah of Kerias HaTorah can only be fulfilled in the presence of a minyan (Mishnah Megillah 23a). Some have suggested that it is worthwhile for those who are confined to their home and will be davening without a minyan to at least read the Parshas HaShavuah from a Chumash without making the blessings.

The Kesef Mishnah cites the Teshuvas HaRambam who wrote in his youth that the mitzvah of Keriyas HaTorah can be fulfilled even with a Sefer Torah that is invalid. The Rambam later retracted this position in his Mishneh Torah. Nonetheless, if a mistake is found while reading the Torah, even though we replace the Sefer Torah with another one which is valid, the Mahari Beirav ruled that we need not reread that which was already read. Since it was done already, we can rely on the position of the Rambam from his youth. Similarly, the Rema quotes an opinion that in times of difficulty we can read from a Sefer Torah which is invalid, even with a blessing. However, the Mishnah Berurah disagrees and does not permit this. Even according to the Rema who quoted an opinion that this is permissible, it would only apply to reading in the presence of a minyan but not to private individuals reading in their own home, and therefore one would not accomplish the mitzvah of Keriyas HaTorah in any way by doing so.

Nonetheless, some feel that by reading the whole parshah, even without a minyan, they are accomplishing a zecher to the mitzvah of Keriyas HaTorah. The rule in the Gemara is that we permit one to do a zecher to a mitzvah if one is unable to fulfill the actual mitzvah unless we are concerned that a misconception (kilkul) will be created. For this reason, the Gemara tells us that during the Second Beis HaMikdash the Tanaim permitted the women to perform imitation semicha on their korbanos by holding their hands on the head of the korban without leaning on the animal.

Others have raised the suggestion that since presently we are not attending minyanim and not hearing Keriyas HaTorah, we should also not be obligated to perform the weekly mitzvah of shnayim mikrah ve’echad targum (to read the parsha twice with one commentary). The language of the Gemara Berachos (8a) is that shnayim mikrah must be done “together with the community”, and today there is no local community reading Keriyas HaTorah in shul. This is incorrect, and in fact just the opposite is true. The opinion of the Ra’avan is that the requirement of shnayim mikrah was specifically formulated for those who are alone and can not attend shul to hear Keriyas HaTorah. While the accepted opinion is not like the Ra’avan, and even those who attended shul and heard Keriyas HaTorah must still perform shnayim mikrah, all would agree with the Ra’avan that the obligation of shnayim mikrah should still continue to apply even when the local shuls are closed.

Leave a Reply